• Onderwerpen nascholing

  van voorgaande edities

  Het inhoudelijke programma van de voorgaande congressen werd samengesteld door de deelnemende artsen en in de afgelopen 3 edities hebben veel interessante onderwerpen de revue gepasseerd. Zie onder een samenvatting van de onderwerpen van het gevarieerde aanbod.

   

  Marijn Aalders en Frances Voet van het Bettery Institute hielden een inspiratiesessie over positieve gezondheid getiteld ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ waarin werd toegelicht hoe artsen hun focus tijdens consulten kunnen verplaatsen naar gezondheidspromotie.

   

  Uroloog Roel Engel verdiepte zich in de psychologie van de extreme sport beoefening en heeft op een nieuwsgierige en enthousiaste manier het concept flow toegelicht en in hoeverre dit al van een wetenschappelijke basis is voorzien. Hiermee heeft hij ons ook de tools gegeven om met patiënten op zoek te gaan naar elementen die kunnen zorgen voor positieve gezondheid en vitaliteit.

   

  Orthopedisch chirurg Marijn Rutgers nam ons mee in de laatste ontwikkelingen op het terrein van preventie en behandeling van artrose, een aandoening die vanwege de vergrijzing een enorme maatschappelijke impact heeft. Naast innovatieve behandelingen met kortere ligduur werd het belang van goede leefstijladviezen ter voorkoming van artrose benadrukt.

   

  Huisarts Niels Remmelzwaal heeft zijn enthousiasme voor expeditie geneeskunde aan ons over kunnen brengen. Naast theoretische kennis over onder andere hypo- en hyperthermie heeft hij ons vaardigheden bijgebracht om in onverwachte situaties toe te passen.

   

  Cardioloog Daan Westenbrink liet ons op kernachtige wijze kennismaken met leiderschapsstrategieën volgens de kernkwadranten van Ofman. Door daarbij met eigen werk gerelateerde situaties aan de slag te gaan werden conflictsituaties meer inzichtelijk gemaakt.

   

  Plastisch chirurg Arjan Damen liet ons kennis maken met de innovatieve behandelingen die zijn ontwikkeld in zijn vakgebied. Door zijn jarenlange en zeer brede ervaring in dit werkveld maar vooral zijn passie werd duidelijk hoe onder andere microchirurgie een palet van mogelijkheden heeft geopend. Daarnaast was ook aandacht voor body dysmorphic disorder en andere signalen om alert op te zijn tijdens het proces van indicatiestelling.

   

  Anesthesioloog Gezina Oei heeft al meerdere wervelende voordrachten gehouden op onze congressen: een zeer volledig overzicht over pijnbestrijding en hoe in dit licht de opiaten crisis is ontstaan en bestreden kan worden door doelmatige inzet van analgetica. En daarnaast ook een kennismaking met haar lopende onderzoek naar operatie besparende interventies bij gonartrose. Niet alleen vakinhoudelijk kennis maar ook de verschillende aspecten van onderzoek doen in een perifeer ziekenhuis kwamen hierbij aan bod.

   

  Urologen Gerard van der Wielen en Bob Merks hebben onze kennis over lichamelijk onverklaarde klachten op urologisch terrein vergroot. Bij voorbeelden zoals het chronic pelvic pain syndrome en erectiele disfuncties e.c.i. werd stilgestaan hoe met deze symptoomclusters in de praktijk tot zinvolle zorg te komen.

   

  Psychiater Thomas Niers bracht eerste en tweede lijn samen door aandacht te geven aan voorschrijf patronen voor SSRI’s en benzodiazepines. Rondom deze veel voorgeschreven middelen bestaan veel mythes en veronderstellingen die plaats konden maken voor meer rationele gronden en daarnaast werd het belang van goede samenwerking tussen de verschillende lijnen onderstreept.

   

  Uroloog Sjoerd Klaver gaf een update van de wetenschappelijke standaard rondom PSA en prostaatkanker voor huisartsen en medisch specialisten; het bepalen van PSA en redenen om dit wel of niet te doen in de vorm een bevolkingsonderzoek kent een lange wetenschappelijke achtergrond die helder in context werd geplaatst.

   

  Huisarts en ethisch hacker Jonathan Bouman kon ons de juiste kritische vragen voorhouden ten aanzien van digitale veiligheid omdat hij in beide werelden verkeert. Zijn unieke inzichten in hoe een hacker denkt, en welke uitdagingen we als artsen moeten trotseren gaf veel inzicht en motivatie om hierin de juiste keuzes te gaan maken.

   

  Huisarts (en milieudeskundige) René van den Berg, zijn AIOS Eline Schriever en Anesthesioloog Daniel Dijkstra bespraken de verwachte effecten van klimaatverandering op de gezondheid, brachten aan de hand van een interactieve presentatie onze eigen duurzaamheid in kaart en kwamen met concrete aanbevelingen voor de medische praktijk.

   

  MDL arts Marjan Drenth belichtte functionele klachten van het maagdarmstelsel, waaronder het prikkelbare darmsyndroom. Zij deed dit niet alleen door in te gaan op management van deze klachten maar ook door stil te staan bij hoe zij de ketenzorg tussen eerste en tweede lijn heeft vorm gegeven in haar eigen regio. Hiermee is een meer doelmatige en kwalitatief betere vorm van zorg ontstaan rondom patiënten met deze klachten.

   

  Uroloog Joris Jaspars hield een filosofische beschouwing rondom de prostaat die hij introduceerde als orgaan van leven (want essentieel bij de start) en dood (als veel voorkomende ziekte bij mannen op hogere leeftijd). Door een meer holistische visie te presenteren kon hij tevens vaardigheden vergroten in ‘shared decision making’ die aan de orde komen in de klinische praktijk.

   

  Anesthesioloog Marcel de Korte wist veel voorkomende feiten en fabels rondom perioperatieve zorg toe te lichten. Daarmee werd op interactieve wijze de wetenschappelijke kennis op dit te terrein vergroot en werden tools aangereikt voor betere besluitvorming.

   

  Psychiater Alexander Klusman heeft meerdere voordrachten gegeven; een historisch overzicht van het concept hysterie en hoe binnen de psychiatrie meerdere paradigma veranderingen nodig waren om het onderliggende klachtenpatroon te gaan begrijpen en behandelingen te ontwikkelen die inmiddels op wetenschappelijke basis berusten. Daarnaast samen met psychiater Niels Tinga een workshop over innovatieve behandelingen in de psychiatrie gefocust op lichaamsgerichte interventies.

   

  Uroloog Jur Willemsen belichtte de huidig stand van zaken rondom plasklachten en liet ons kennis maken met moderne operatieve mogelijkheden zoals de holmium laser. Hierdoor is de behandeling van plasklachten op innovatieve manier veranderd.

   

  Orthopedisch chirurg Tom Piscaer heeft veel voorkomende blessures en noodsituaties op en rond het water met ons doorgenomen. Door te oefenen met reposities en SAM splints hebben alle deelnemers weer hun klinische vaardigheden op peil kunnen brengen.

   

  Internist-nefroloog Marcel Weijmer liet ons kennis maken met een innovatieve e-consult methode waardoor huisartsen laagdrempelig expertise van de nefrologen kunnen betrekken in hun behandelbeleid. Deze inspirerende manier om bestaande technologie in te zetten is een voorbeeld van een duurzame besparing gekoppeld aan kwaliteitsverbetering.

   

  Anesthesioloog Marc Godfried gebruikte eveneens een innovatieve technische oplossing om ligdagen te verkorten in de vorm van een pijn-app die post operatieve monitoring vanuit huis mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen de doelmatigheid en verbetering van zorg kwam naar voren, maar ook de boeiende aspecten van hoe een dergelijk proces te ontwikkelen en implementeren.

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stelt zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur met bevestiging van deelname. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst).

Sportlessen
Indien er bij de nascholing als optie kite- of andere sportlessen zijn afgenomen dan worden deze lessen in de dagen van de nascholing gegeven. Kitesurfen en watersporten zijn afhankelijk van weer en wind en kunnen onder bepaalde omstandigheden niet plaatsvinden. Indien er tijdens de nascholing geen les gegeven kan worden, volgt restitutie van het lesbedrag. Indien er tijdens de nascholing wel les is gegeven, maar de lessen zijn niet volledig benut, dan geldt er een ‘tegoed’ (voucher) dat later bij kitesurf.nu ingehaald kan worden.

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholing tarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen door onder meer gebruik te maken van iDeal, Creditcard en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholing tarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan kiest Arts aan Zee om ofwel een alternatieve nascholing datum voor te stellen, ofwel om het nascholing tarief te restitueren. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de deelnemer de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In geen geval vindt restitutie van het nascholing tarief plaats.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde nascholing tarief . Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 75% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 25% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde nascholing tarief. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.