• Congress Cape Town - 2024

  The ultimate international lifestyle- and watersport conference (CME-points)

  broken image

  Datum:

  26 januari 2024 - 3 februari 2024 (congres: 27 jan - 2 feb)

   

  Locatie:

  Kaapstad , Zuid-Afrika

   

  Doelgroep:

  (internationale) Medisch specialisten en huisartsen die graag zijn of haar expertise en netwerk deelt met lokale en internationale artsen ter verbetering van de mondiale gezondheidszorg. Daarnaast is deze reis het meest geschikt voor artsen met een passie voor kitesurfen of andere watersporten en voor artsen die hiermee in aanraking willen komen. Kitesurf-niveau: van beginner tot 'pro'.

   

  Reis:

  We kiezen voor Kaapstad om 2 redenen:

   

  1. Wij willen met een dynamische, internationale groep toegewijde artsen ons inzetten voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Onze missie is om lokale health professionals te inspireren door kennis te delen en de transformatieve kracht van de natuur te benutten. Door middel van workshops, educatieve programma's en gemeenschappelijke activiteiten willen we niet alleen het welzijn van hun patiënten bevorderen, maar ook hun eigen werkplezier en persoonlijke gezondheid. Door onze contacten in Kaapstad en met de WHO hebben we de mogelijkheid om dit vorm te geven op deze unieke locatie.

   

  2. Kaapstad staat tijdens de ‘windmaanden’ (onze winter) bekend als een van de meest wind- en zon-zekere locaties om te kiten vanwege de 'cape doctor', een thermische wind die de stad koel houdt en kitende artsen naar het water lokt. Je kite regelmatig met de ‘cape seals’ naast je in de golven, en met geluk zelfs met een verdwaalde pinguïn of met een groep dolfijnen. En altijd met een onbegrensd uitzicht op één van de 7 wereldwonderen, de iconische Tafelberg.

   

  Het volledige inhoudelijke programma is later te downloaden.

   

  Proces:

  Voor dit congres worden deelnemers persoonlijk uitgenodigd. Als deelnemer aan de nascholing betekent dit dat je je committeert aan de doelstellingen van het congres en je actief participeert. Dit gebeurt in de vorm van een inhoudelijke bijdrage die relevant is voor de groep en/of de lokale artsen In dit proces word je begeleid door psychiater Niels Tinga, die in de eerdere edities ook voorzitter was van de inhoudelijke commissie.

   

  Inschrijving:

  Mocht je geïntresseerd zijn om deel te nemen aan ons congres, dan kan je dit aangeven via het onderstaande inschrijvingsformulier.

   

  Accreditatie:

  Deze nascholing levert tussen de 18 en 21 nascholingspunten op. Door zelf een actieve bijdrage te leveren kan men 3 extra punten laten bijschrijven.

   

  Kracht van de zee:

  Bij deze nascholing willen wij 'iets teruggeven' aan de lokale gemeenschap. Zo organiseren we een dag met lokale artsen tijdens de congresweek, waarbij ze vrij van kosten kunnen deelnemen. Daarnaast hebben wij contact met de West Coast Coolers. Deze organisatie heeft als doel om door middel van de oceaan jonge levens te inspireren, te versterken en te transformeren. De missie van West Coast Coolers is om kinderen uit de lokale gemeenschap toegang te bieden tot surfuitrusting, wetsuits en daarmee elke week te genieten van een geweldige surfervaring. Daarnaast verzorgt West Coast Coolers na elke sessie voedzame snacks en laten ze de kinderen in contact komen met rolmodellen uit de surfsport.

  De impact van de oceaan op het fysieke en mentale welzijn van deze kinderen is enorm en heeft geleid tot een verbeterd gevoel van eigenwaarde, meer zelfvertrouwen en een veel diepere verbinding en vertrouwen in de oceaan. Arts aan Zee wil graag bijdragen aan dit goede doel en zal een deel van het inschrijfgeld doneren aan West Coast Coolers.

   

  All-in nascholing:

  De nascholing is zo ontworpen dat de deelnemers nergens aan hoeven te denken. Laat je in de watten leggen met heerlijke diners en goede wijnen, ontmoet 's werelds beste kiters, geniet van spectaculaire tours, bezoek de beste kite spots en 'mingle' in de gaafste tenten.

   

  Inclusief is:

  • Congres (18 - 21 accreditatiepunten)
  • Accommodatie (8 nachten )
  • Diners (3 x)
  • BBQ
  • Ontbijt (8 x)
  • Borrels
  • Wine experience
  • Kite trips en down-winders
  • Party night
  • Transfers
  • Special day - lokale artsen
  • Bijdrage West Coast Coolers
  • Deelnemers lycra
  • Begeleiding. toezicht en fun garantie

  Optioneel is:

  • Huur kitesurf en/of andere watersport materialen
  • Kitesurf of andere watersport lessen
  • Individuele trick clinic
  • Eigen kamer
  • Extra bijdrage West Coast Coolers

  Exclusief is:

  • Vlucht Amsterdam-Kaapstad-Amsterdam
  • Extra eigen drankjes
  • Extra eigen diners en lunch
  • Eventuele verzekering

  Kosten deelname:

  • Pakket 1: All-in nascholing: €3.950
  • Pakket 2: All-in nascholing + kitesurfmateriaal* : €4.500 
  • Pakket 3: All-in congres + kitesurf lessen** : €4.650

   

   

   

  * 7 dagen compleet kitesurf set + wetsuit

  ** 5 dagen kitesurf groepsles

 • Conference Cape Town - 2024

  The ultimate international lifestyle- and watersport conference (CME-points)

  broken image

  Date:

  January 26th - February 3rd, 2024

  (congress: Jan 27th - Feb 2nd)

   

  Location:

  Cape Town , South-Africa

   

  Target audience:

  International medical specialists and general practitioners who like sharing their expertise and network with local and international doctors to improve global healthcare. In addition, this trip is best suited for doctors with a passion for kitesurfing or other water sports and for doctors who want to get in touch with this. Kitesurf level: from beginner to 'pro'.

   

  Destination:

  We have chosen Cape Town for 2 reasons:

   

  1. We want to commit ourselves to health promotion and disease prevention with a dynamic, international group of dedicated doctors. Our mission is to inspire local health professionals by sharing knowledge and harnessing the transformative power of nature. Through workshops, educational programs and community activities, we aim to promote not only the well-being of their patients, but also their own job satisfaction and personal health. Through our contacts in Cape Town and with the WHO, we have the opportunity to shape this at this unique location.

   

  2. Cape Town is known during the 'wind months' (our winter) as one of the most wind and sun sure locations for kite surfing because of the 'cape doctor', a thermal wind that keeps the city cool and lures kiting doctors to the water. You will regularly kite with the cape seals next to you in the waves, and with luck even with a stray penguin or a group of dolphins. And always with an unrestricted view of one of the seven wonders of the world, the iconic Table Mountain.

   

  The definite and detailed conference programme will be downloadable here later.

   

  Process:

  Participants will be personally invited to this conference. A participant in this continued education course, will commit to the objectives of the congress and will engage pro-actively . This participation could have the form of a substantive contribution that is relevant to the group and/or the local doctors. In this process you will be guided by our psychiatrist Niels Tinga, who was also chairman of the content committee in our previous editions.

   

  Registration:

  If you are interested in participating in our conference, you can indicate this via the registration form below.

   

  Accreditation:

  With this continued education course you will earn between 18 and 21 CME-points.

   

  Power of the Ocean:

  With this conference we want to 'give something back' to the local community. For example, we organize a day with local doctors during the conference week, where they can participate free of charge. We also have contact with the West Coast Coolers. This organization aims to inspire, empower and transform young lives through the ocean. West Coast Coolers' mission is to provide children from the local community with access to surf equipment, wetsuits and enjoy a great surf experience every week. In addition, West Coast Coolers provides nutritious snacks after each session and lets the children come into contact with role models from surfing. The impact of the ocean on the physical and mental well-being of these children is enormous and has led to improved self-esteem, increased self-confidence and a much deeper connection and trust in the ocean. Kite Doctors would like to contribute to this good cause and will donate part of the conference registration fee to West Coast Coolers.

   

  All-in conference:

  This continued education course is designed in such a way that the participants do not have to think about anything. Let yourself be pampered with delicious dinners and good wines, meet the world's best kiters, enjoy spectacular tours, visit the best kite spots and 'mingle' in the coolest clubs.

   

  Included is:

  • Conference (18 - 21 CME points)
  • Accommodation (8 nights )
  • Diners (3 x)
  • BBQ
  • Breakfast (8 x)
  • Drinks
  • Wine experience
  • Kite trips and down-winders
  • Party night
  • Transfers
  • Special day - local psychians
  • Comtribution West Coast Coolers
  • Participation water lycra
  • Guidance and fun guarentee.

  Optional is:

  • Kitesurf gear and other watersport materials
  • Kitesurf or other watersport lessons
  • Individual trick clinic
  • Single room (temporary FREE of charge) 
  • Extra contribution West Coast Coolers

  Excluded is:

  • Flight to Cape Town
  • Extra drinks
  • Extra diners and lunch
  • Any insurance

  Cost participation:

  • Package 1: All-in conference: €3.950
  • Package 2: All-in coference + kite surf gear* :€4.500
  • Package 3: All-in congres + kite surf lessons** : €4.650

  * 7 days full kitesurf set + wetsuit

  ** 5 days kitesurf groep lesson
   

 • Conference Cape Town - 2025

  The ultimate international lifestyle- and watersport conference (CME-points)

  broken image

  Date:

  January 24th - February 1st, 2025

  (congress: Jan 25th - Jan 31)

   

  Location:

  Cape Town , South-Africa

   

  Target audience:

  International medical specialists and general practitioners who like sharing their expertise and network with local and international doctors to improve global healthcare. In addition, this trip is best suited for doctors with a passion for kitesurfing or other water sports and for doctors who want to get in touch with this. Kitesurf level: from beginner to 'pro'.

   

  Destination:

  We have chosen Cape Town for 2 reasons:

   

  1. We want to commit ourselves to health promotion and disease prevention with a dynamic, international group of dedicated doctors. Our mission is to inspire local health professionals by sharing knowledge and harnessing the transformative power of nature. Through workshops, educational programs and community activities, we aim to promote not only the well-being of their patients, but also their own job satisfaction and personal health. Through our contacts in Cape Town and with the WHO, we have the opportunity to shape this at this unique location.

   

  2. Cape Town is known during the 'wind months' (our winter) as one of the most wind and sun sure locations for kite surfing because of the 'cape doctor', a thermal wind that keeps the city cool and lures kiting doctors to the water. You will regularly kite with the cape seals next to you in the waves, and with luck even with a stray penguin or a group of dolphins. And always with an unrestricted view of one of the seven wonders of the world, the iconic Table Mountain.

   

  The definite and detailed conference programme will be downloadable here later.

   

  Process:

  Participants will be personally invited to this conference. A participant in this continued education course, will commit to the objectives of the congress and will engage pro-actively . This participation could have the form of a substantive contribution that is relevant to the group and/or the local doctors. In this process you will be guided by our psychiatrist Niels Tinga, who was also chairman of the content committee in our previous editions.

   

  Registration:

  If you are interested in participating in our conference, you can indicate this via the registration form below.

   

  Accreditation:

  With this continued education course you will earn between 18 and 21 CME-points.

   

  Power of the Ocean:

  With this conference we want to 'give something back' to the local community. For example, we organize a day with local doctors during the conference week, where they can participate free of charge. We also have contact with the West Coast Coolers. This organization aims to inspire, empower and transform young lives through the ocean. West Coast Coolers' mission is to provide children from the local community with access to surf equipment, wetsuits and enjoy a great surf experience every week. In addition, West Coast Coolers provides nutritious snacks after each session and lets the children come into contact with role models from surfing. The impact of the ocean on the physical and mental well-being of these children is enormous and has led to improved self-esteem, increased self-confidence and a much deeper connection and trust in the ocean. Kite Doctors would like to contribute to this good cause and will donate part of the conference registration fee to West Coast Coolers.

   

  All-in conference:

  This continued education course is designed in such a way that the participants do not have to think about anything. Let yourself be pampered with delicious dinners and good wines, meet the world's best kiters, enjoy spectacular tours, visit the best kite spots and 'mingle' in the coolest clubs.

   

  Included is:

  • Conference (18 - 21 CME points)
  • Accommodation (8 nights )
  • Diners (3 x)
  • BBQ
  • Breakfast (8 x)
  • Drinks
  • Wine experience
  • Kite trips and down-winders
  • Party night
  • Transfers
  • Special day - local psychians
  • Comtribution West Coast Coolers
  • Participation water lycra
  • Guidance and fun guarentee.

  Optional is:

  • Kitesurf gear and other watersport materials
  • Kitesurf or other watersport lessons
  • Individual trick clinic
  • Single room (temporary FREE of charge) 
  • Extra contribution West Coast Coolers

  Excluded is:

  • Flight to Cape Town
  • Extra drinks
  • Extra diners and lunch
  • Any insurance
 • Deelnemen

  in 3 stappen

  1

  Schrijf in

  Vul het onderstaande inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.

  2

  Selecteer pakket

  Kies hoe je wilt deelnemen. Met of zonder materiaal/lessen.

  3

  Betaal

  Maak jouw inschrijving compleet door snel en eenvoudig te betalen.

 • Participate

  in 3 steps

  1

  Register

  Please fill in the below registraion form.

  2

  Select option

  Select your participation option. With or without gears/lessons.

  3

  Pay

  Complete your registration by paying secure and easy.

 • Inschrijving nascholing Kaapstad

  26 januari - 3 februari, 2024

  Naam *
  Email *
  Mobiel telefoonnummer *
  Ik ben arts en mijn specialisatie is: *
  Watersport  *
  Kies een optie
  Opties
  Geef hier aan welke extra opties interessant voor je zijn.
  Andere arts
  Geef hier de naam van een bevriende arts die deze Zuid-Afrika reis ook zou waarderen
  Vragen, opmerkingen, suggesties
 • Registration conference Cape Town

  January 26th - February 3rd, 2024

  Name *
  Email *
  Mobile phone *
  I'm a doctor and my specialty is ... is *
  Please indicate what kind of physician you are
  Watersport  *
  Kies een optie
  Opties
  Please indicate which options are of interest to you
  Other doctor
  Please provide name of doctor you think would be interested in our Cape Town conference
  Questions, suggestions and extra info
 • Pre-registration conference Cape Town

  January 24th - February 1st, 2025

  Name *
  Email *
  Mobile phone *
  I'm a doctor and my specialty is ... is *
  Please indicate what kind of physician you are
  Watersport  *
  Kies een optie
  Opties
  Please indicate which options are of interest to you
  Other doctor
  Please provide name of doctor you think would be interested in our Cape Town conference
  Questions, suggestions and extra info
 • Pakketten

  nascholing met materiaal of lessen

  broken image

  Pakket 1

  All-in nascholing

  €3.950

  Unieke nascholing (18-20 pt)

  Compleet verzorgd

  Sport- en lifestyle

  broken image

  Pakket 2

  All-in nascholing + kitesurf materiaal

  €4.500

  Premium gear

  Test verschillende materialen

  Geen gesleep met spullen

  broken image

  Pakket 3

  All-in nascholing + kitesurf lessen

  €4.650

  Ook voor beginners

  Leer kitesurfen in korte tijd

  Ook andere lessen mogelijk

  broken image

  Toeslag privé kamer

  (beperkt beschikbaar)

  €350

  Eigen kamer

  Meer privacy

  Beperkte beschikbaarheid

 • Packages

  conference with options for kitesurf gear or lessons

  broken image

  Package 1

  All-in conference

  €3.950

  Unique conference (18-21 CME-points)

  Completely stress free

  Impact, sport- and lifestyle

  broken image

  Package 2

  All-in conference + kite surf gear

  €4.500

  Premium gear

  Test different materials

  No dragging with gear

  broken image

  Package 3

  All-in conference + kite surf lessons

  €4.650

  Good for beginners

  Learn to kite surf fast

  Kitesurf gear incl. in lessons

  broken image

  Supplement single room

   

  ̶€̶3̶5̶0̶, FREE

  Only for registrations before September 30th, 2023.

  As long as availability lasts.

WhatsApp